O NÁS
PÁTOU GENERACÍ
FIFTH GENERATION


Rozhodl jsem se pokračovat ve farmaření po svém dědovi. Když jsem se rozhodnul, bylo mi 19 a bál jsem se, že to bude moje nejhorší rozhodnutí v životě. Založil jsem si pastevní chov prasat a prodávám své lahodné selečí. Pomáhají mi rodina a přátelé. Dědovo stádo Charolais, s plemeníkem, plánuji obměnit za plemeno pro současný program farmy vhodnější. Chovám zhruba třicetikusé stádo prasnic s vlastním plemeníkem k rozšíření nabídky farmy o hybridní selata Hembat. Díky přístupu k jejich chovu se stávají moje selata žádanými. Umíme je představit restauraci i nabízet na trzích. Základem k živočišné produkci je rostlinná výroba, ta zahrnuje pastviny, louky a pole. Pěstujeme kopřivu, krmiva pro Hembaty a píci pro tury. Farmou protéká malý vodní tok se třemi vodními nádržemi bohatými na vodní faunu. 
I decided to continue farming after my grandfather. I was 19 when I made my decision and I was afraid it would be the worst decision of my life. I set up a pasture pig farm and sell my delicious piglets. My family and friends help me. I plan to change my grandfather's herd Charolais, with a sire, for a breed more suitable for the current farm program. I breed about thirty sows with their own sire to expand the offer of the farm with hybrid piglets Hembat. Thanks to the approach to their breeding, my piglets become in demand. We can introduce them to the restaurant and offer them at the farmer´s markets. The basis for livestock production is crop production, which includes pastures, meadows and fields. We grow nettle, feed for Hembats and forage for hikes. A small watercourse flows through the farm with three water reservoirs rich in aquatic fauna.

Farma od počátku hospodaří na propachtované půdě s péčí řádného hospodáře s postupnou přímou aplikací principů cirkulární ekonomiky. Při hledání plodiny vhodné pro cirkulární ekonomiku a tedy i pro farmu jsme se pustili do kopřivy. Ve spolupráci s odborníky vznikl později koncept průřezového využití kopřivy v zemědělsko-potravinářském komplexu. A jsme v tom výborní i na světové úrovni! Nabízíme zemědělským podnikům vhodný genetický materiál a založení několikaleté nebo trvalé fytoremediační permakultury s využitím v zeleninovém, krmivářském, potravinářském, přadném i farmakologickém nebo kosmetickém odvětvích. Můj chov Hembatů má nutričně i kulinářsky mnoho předností. Cílem je mít vlastní zpracovnu a občerstvení.
From the beginning, the farm has managed the rented land with my best care and with gradual direct application of the principles of circular economy. When looking for a crop suitable for the circular economy and therefore for the farm, we embarked on nettle. In cooperation with experts, the concept of cross-sectional use of nettle in the agri-food complex was later created. And we are excellent at it on a world level! We offer agricultural companies suitable genetic material and the establishment of several years or permanent phytoremediation permaculture for use in vegetable, feed, food, fibre, pharmacological or cosmetic industries. My breeding of Hembats has many advantages nutritionally and culinarily. The aim is to have our own processing room and refreshments.